حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهایوزیرامورخارجه روسیه ازحمایت كشورش ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای خبر داد و گفت: رئیس جمهوری روسیه دستور رفع تحریم های بانكی علیه ایران را صادر كرده است. حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای وزیرامورخارجه روسیه ازحمایت كشورش ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای خبر داد […]

Read more