سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کردرییس جمهور ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را طی مراسمی به حضور پذیرفت. سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد رییس جمهور ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را طی مراسمی به حضور پذیرفت.سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد استخدام فانتزی

Read more