ادای احترام به یاسین پرسپولیسی در بازی ستارگان/عکسیاد کاپیتان فقید پرسپولیس در بازی ستارگان گرامی داشته شد. ادای احترام به یاسین پرسپولیسی در بازی ستارگان/عکس یاد کاپیتان فقید پرسپولیس در بازی ستارگان گرامی داشته شد.ادای احترام به یاسین پرسپولیسی در بازی ستارگان/عکس اتوبیوگرافی

Read more

هنرمندان فیلم «ابد و یک روز» که با ٩ سیمرغ بلورین رکورددار جشنواره اخیر فجر شدند، به جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران ادای احترام کردند.روزنامه شرق: هنرمندان فیلم «ابد و یک روز» که با ٩ سیمرغ بلورین رکورددار جشنواره اخیر فجر شدند، به جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران ادای احترام کردند. در اولین گردهمایی بعد […]

Read more