به اخطارهای پاهایتان در مورد سلامتی توجه کنیدتا زمانی که به نظر می‌رسد همه چیز به درستی کار می کند، ممکن است توجه زیادی به پاهای خود نداشته باشیم. پاها اغلب با جوراب و کفش پوشیده می‌شوند و چیزی که از دید خارج باشد، از ذهن خارج می‌شود. به اخطارهای پاهایتان در مورد سلامتی توجه […]

Read more