واکاوی حقوقی ابطال آراء مینو خالقیبا پدیده‌ای تحت عنوان «ابطال آراء یکی از منتخبین» مواجه هستیم که درخور تامل است. زیرا بحث ابطال صندوق یا ابطال انتخابات یک منطقه یا یک شهر مطرح نیست بلکه گفته شده آراء مردم به خانم محترم مذکور ابطال گشته است. واکاوی حقوقی ابطال آراء مینو خالقی با پدیده‌ای تحت […]

Read more

دیدگاه آذر منصوری درباره ابطال آرای مینو خالقی در اصفهانآذر منصوری در یادداشتی با اشاره به ابطال آرای مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان تاکید که مینو خالقی یکی از ۱۳ زنی است که با اقبال مردم اصفهان مواجه شده است.طرح مسائلی که خود او نیز به بهترین شکل از آن دفاع کرده است، بار […]

Read more