جمع‌ آوری گداهای حرفه‌ای تهرانمعاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: طرح جمع‌آوری گدایان پایتخت با همکاری شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فرمانداری و … در حال اجراست و از ۹ تا ۱۹ مردادماه، ۷۰۰ نفر گدا جمع‌آوری شده‌اند. جمع‌ آوری گداهای حرفه‌ای تهران معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران […]

Read more