آهنگساز «گل میخک» درگذشتجواد لشكری، آهنگساز نامی موسیقی ایرانی و نوازندهٔ ویلون، صبح امروز سه شنبه به رحمت حق پیوست. آهنگساز «گل میخک» درگذشت جواد لشكری، آهنگساز نامی موسیقی ایرانی و نوازندهٔ ویلون، صبح امروز سه شنبه به رحمت حق پیوست.آهنگساز «گل میخک» درگذشت بک لینک

Read more