دادستان کل کشور: مدیران ما آنقدر فاسد نیستند/بیشتر حقوق‌های نامتعارف، مبانی قانونی دارد که در آن ولنگاری بوددادستان کل کشور با بیان اینکه کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند، گفت: البته کار گسترده است ولی در نهایت آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به […]

Read more