اقامت 122 هزار مسافر نوروزی در آملرئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی آمل گفت: بیش از 122 هزار نفر تا 5 فروردین ماه در آمل اقامت کردند که بیشترین میزان اقامت با 21هزار و 306 نفر در پنجم فروردین ماه ثبت شده است. اقامت 122 هزار مسافر نوروزی در آمل رئیس اداره میراث فرهنگی […]

Read more