کریمی مغلوب حریف آمریکایی شدکشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم آزاد کشورمان با شکست مقابل حریف آمریکایی‌اش از راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشتی المپیک ۲۰۱۶ ریو بازماند. کریمی مغلوب حریف آمریکایی شد کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم آزاد کشورمان با شکست مقابل حریف آمریکایی‌اش از راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشتی المپیک ۲۰۱۶ ریو بازماند.کریمی مغلوب حریف […]

Read more

یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشدوزن‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک در اوزان 57 و 74 کیلوگرم انجام شد یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد وزن‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک در اوزان 57 و 74 کیلوگرم انجام شدیزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد خبرگزاری دانشگاه های کشور

Read more