تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملیبا نزدیک شدن به بازی تیم ملی ایران مقابل قطر شاهد مصاحبه‌های بازیکنان پرسپولیس هستیم. تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملی با نزدیک شدن به بازی تیم ملی ایران مقابل قطر شاهد مصاحبه‌های بازیکنان پرسپولیس هستیم.تلاش برای آشتی دادن هواداران […]

Read more