آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگیندر آخرین روز دور نخست سفرهای نوروزی، آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است. آسمان در اغلب نقاط کشور آفتابی و ترافیک در بیشتر جاده ها نیمه سنگین در آخرین […]

Read more