شکایت دردسرساز از استقلال که می توانست به آسانی رفع شودAFC قرار بود پول جی‌لوید ساموئل را بدهد ولی باشگاه استقلال پول طلب او را از کنفدراسیون گرفت. شکایت دردسرساز از استقلال که می توانست به آسانی رفع شود AFC قرار بود پول جی‌لوید ساموئل را بدهد ولی باشگاه استقلال پول طلب او را از […]

Read more