آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در اماراتپلیس امارات از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی خبر داد که سومین حادثه از این نوع در 14 ماه اخیر است. آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در امارات پلیس امارات از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی خبر داد که سومین حادثه از این […]

Read more