اختصاص پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشاربا تصویب هیئت وزیران، مبلغ پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار اختصاص می یابد. اختصاص پانصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار با تصویب هیئت وزیران، مبلغ پانصد میلیون دلار از صندوق […]

Read more