اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شد

اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شده و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت گيري با كارت سوخت شخصي از 20مردادماه سال جاري، احتمالا براي تمامي كساني كه متقاضي ثبت نام كارت سوخت المثني بوده اند، كارت سوخت جديد صادر مي شود.

اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شد

اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شد

به گزارش تسنيم، نهم خردادماه سال جاري بود كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد در اجراي سياست هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي، عرضه بنزين در جايگاه هاي سراسر كشور از تاريخ بيستم مردادماه سال جاري صرفا با ارائه كارت هوشمند سوخت خودرو، امكان پذير خواهد بود.

اين موضوع، ابهامي را براي كساني كه متقاضي صدور كارت سوخت المثني بودند و در فرآيند ثبت نام طبق اطلاعيه هاي قبلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، خواستار اتصال كارت بانكي به كارت سوخت شده بودند، به همراه داشت كه آيا تا پيش از 20 مردادماه، اتصال كارت هاي بانكي به كارت سوخت محقق مي شود و در اين صورت، نحوه سوخت گيري با كارت بانكي به چه صورت است؟

پيگيري هاي تسنيم حاكي از اين است كه اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شده و به منظور قابل اجرا شدن اطلاعيه لزوم سوخت گيري با كارت سوخت شخصي از 20 مردادماه سال جاري، احتمالا براي تمامي كساني كه متقاضي ثبت نام كارت سوخت المثني بوده اند، كارت سوخت جديد صادر مي شود، چراكه در غير اين صورت، امكان اجراي اين مصوبه، براي كساني كه به هر دليل كارت سوخت ندارند، امكان پذير نخواهد بود.

سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در اين زمينه گفت: در شرايط حاضر اتصال كارت بانكي به كارت سوخت در اولويت هاي ما قرار ندارد و براي تمام متقاضيان، كارت سوخت صادر خواهد شد.

فاطمه كاهي در گفت وگو با ميزان، در خصوص پروژه اتصال كارت بانكي به كارت سوخت گفت: اين پروژه هم اكنون منتفي است و كساني كه متقاضي درخواست اتصال كارت سوخت به كارت بانكي بودند برايشان كارت سوخت مجدد صادر مي شود.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون پروژه كارت بانكي در اولويت هاي ما نيست، بيان كرد: تيم كاملي با همكاري همه سازمان ها در قضيه صدور كارت سوخت جديد فعاليت مي كنند تا اين موضوع حل شود و به تاريخ تعيين شده براي استفاده از كارت سوخت در جايگاه ها برسد.

سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي عنوان كرد: اطلاعات تكميلي اين موضوع طي روزهاي آينده منتشر خواهد شد.

كاهي با اشاره به اينكه متقاضيان كارت سوخت نيازي به مراجعه به دفاتر پليس براي درخواست كارت المثني ندارند، گفت: در سايت اين شركت اطلاع رساني شده افرادي كه توسط سايت دولت همراه ثبت نام كرده اند نيازي به ارائه درخواست المثني ندارند.

پروژه اتصال كارت سوخت به كارت بانكي موضوعي است كه از آذرماه سال گذشته و با ثبت نام مالكان وسايل نقليه اي كه به هر دليل كارت سوخت ندارند آغاز شد.

در اين دوران براي سهولت متقاضيان علاوه بر ثبت نام كارت سوخت امكان اتصال كارت بانكي به كارت سوخت نيز تعريف شد كه اين روش بيش از ديگر روش ها مورد استقبال قرار گرفت.

Comments are closed.