9 سند همكاری بین ایران و قزاقستان امضا شد

9 سند همكاری بین ایران و قزاقستان امضا شد
9 یادداشت تفاهم و موافقتنامه همكاری با حضور حسن روحانی و نورسلطان نظربایف رییسان جمهوری ایران و قزاقستان در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد بین دو كشور به امضا رسید.

9 سند همكاری بین ایران و قزاقستان امضا شد

9 یادداشت تفاهم و موافقتنامه همكاری با حضور حسن روحانی و نورسلطان نظربایف رییسان جمهوری ایران و قزاقستان در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد بین دو كشور به امضا رسید.
9 سند همكاری بین ایران و قزاقستان امضا شد

خرید بک لینک

Comments are closed.