6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند

6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند
– کسانی که ترک تحصیل کرده‌‌اند پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، شش ماه مهلت دارند که خود را معرفی کنند.

6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند

– کسانی که ترک تحصیل کرده‌‌اند پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، شش ماه مهلت دارند که خود را معرفی کنند.
6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند

ایرانی

Comments are closed.