50 مهدکودک در تهران پلمپ شد

50 مهدکودک در تهران پلمپ شد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از پلمب 50 مهدکودک متخلف طی 7 ماهه اخیر در سطح شهر تهران خبرداد.

50 مهدکودک در تهران پلمپ شد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از پلمب 50 مهدکودک متخلف طی 7 ماهه اخیر در سطح شهر تهران خبرداد.
50 مهدکودک در تهران پلمپ شد

Comments are closed.