آغاز رسیدگی به پرونده چند آقازاده/ “زنجانی” مهمترین پرونده نبود!

آغاز رسیدگی به پرونده چند آقازاده/ “زنجانی” مهمترین پرونده نبود!
معاون اول قوه قضائیه از آغاز رسیدگی به پرونده چند آقازاده خبر داد.

آغاز رسیدگی به پرونده چند آقازاده/ “زنجانی” مهمترین پرونده نبود!

معاون اول قوه قضائیه از آغاز رسیدگی به پرونده چند آقازاده خبر داد.
آغاز رسیدگی به پرونده چند آقازاده/ “زنجانی” مهمترین پرونده نبود!

مد روز

ابزار رسانه

Comments are closed.