از بیماری “نارکولپسی” چه می‌دانید؟

از بیماری “نارکولپسی” چه می‌دانید؟
نارکولپسی شایع‌ترین علت نورولوژیک خواب آلودگی بیش از حد روزانه است و از لحاظ اپیدمیولوژی، نارکولپسی بیماری شایعی نیست.

از بیماری “نارکولپسی” چه می‌دانید؟

نارکولپسی شایع‌ترین علت نورولوژیک خواب آلودگی بیش از حد روزانه است و از لحاظ اپیدمیولوژی، نارکولپسی بیماری شایعی نیست.
از بیماری “نارکولپسی” چه می‌دانید؟

بک لینک رنک 6

Comments are closed.