ورود 10 درصد گردشگران خارجی به کشور از طریق پایانه مرزی “بیله‌سوار”

ورود 10 درصد گردشگران خارجی به کشور از طریق پایانه مرزی “بیله‌سوار”
بازرس ستاد صیانت وزارت کشور گفت: ورود 10 درصد گردشگران خارجی به کشور از طریق پایانه مرزی بیله‌سوار استان اردبیل انجام می‌گیرد.

ورود 10 درصد گردشگران خارجی به کشور از طریق پایانه مرزی “بیله‌سوار”

بازرس ستاد صیانت وزارت کشور گفت: ورود 10 درصد گردشگران خارجی به کشور از طریق پایانه مرزی بیله‌سوار استان اردبیل انجام می‌گیرد.
ورود 10 درصد گردشگران خارجی به کشور از طریق پایانه مرزی “بیله‌سوار”

بازی آزاد

مدرسه

Comments are closed.