۳ فیلم ایرانی در میان ۱۰۰ فیلم برتر قرن ۲۱

۳ فیلم ایرانی در میان ۱۰۰ فیلم برتر قرن ۲۱
فیلم های “جدایی نادر از سیمین”، “کپی برابر اصل” و “ده” در لیست صد فیلم برتر قرن 21 قرار گرفتند.

۳ فیلم ایرانی در میان ۱۰۰ فیلم برتر قرن ۲۱

فیلم های “جدایی نادر از سیمین”، “کپی برابر اصل” و “ده” در لیست صد فیلم برتر قرن 21 قرار گرفتند.
۳ فیلم ایرانی در میان ۱۰۰ فیلم برتر قرن ۲۱

هنر

Comments are closed.