یک ایرانی دو مدال خوشرنگ را از چنگ کشورمان درآورد!

یک ایرانی دو مدال خوشرنگ را از چنگ کشورمان درآورد!
سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان برای این کشور دو مدال گرفت؛ یکی برنز و دیگری مدال خوشرنگ طلا.

یک ایرانی دو مدال خوشرنگ را از چنگ کشورمان درآورد!

سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان برای این کشور دو مدال گرفت؛ یکی برنز و دیگری مدال خوشرنگ طلا.
یک ایرانی دو مدال خوشرنگ را از چنگ کشورمان درآورد!

عرفان دینی

Comments are closed.