یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد

یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد
وزن‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک در اوزان 57 و 74 کیلوگرم انجام شد

یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد

وزن‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک در اوزان 57 و 74 کیلوگرم انجام شد
یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد

خبرگزاری دانشگاه های کشور

Comments are closed.