یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلم

یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلم
دختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای پویانمایی «ناسور» در این مورد نقاشی کشید و یادداشتی را به ضمیمه آن نوشت.

یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلم

دختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای پویانمایی «ناسور» در این مورد نقاشی کشید و یادداشتی را به ضمیمه آن نوشت.
یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلم

Comments are closed.