گریه قشنگ است اما پاسخگو باشید

گریه قشنگ است اما پاسخگو باشید
مردم احساساتی ما با تماشای اشک‌های قهرمانان و مربیان شکست‌خورده، دل‌شان به رحم می‌آید و از بازنده‌ها هم بت می‌سازند اما…

گریه قشنگ است اما پاسخگو باشید

مردم احساساتی ما با تماشای اشک‌های قهرمانان و مربیان شکست‌خورده، دل‌شان به رحم می‌آید و از بازنده‌ها هم بت می‌سازند اما…
گریه قشنگ است اما پاسخگو باشید

سایت خبری زندگی

Comments are closed.