گازگرفتگی مرگبار در مدرسه

سهل انگاری در نصب بخاری صنعتی در نمازخانه یک مدرسه، مرگ نخستین قربانی گازگرفتگی را در فصل سرمای امسال کرج رقم زد.

اندروید

دانلود نرم افزار

Comments are closed.