کی روش در آستانه پس گرفتن استعفایش!

رابطه مهدی تاج و کارلوس کروش خوب است و این مسئله در یک سال گذشته بسیار پررنگتر شده است.

مرکز فیلم

شبکه خانگی

Comments are closed.