کیهان خطاب به جان کری: خریتی که تو کردی، خود خر هم در طول تاریخ زندگی خود، نکرده!

کیهان خطاب به جان کری: خریتی که تو کردی، خود خر هم در طول تاریخ زندگی خود، نکرده!
روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروز خود به اظهارات جان کری پرداخت.

کیهان خطاب به جان کری: خریتی که تو کردی، خود خر هم در طول تاریخ زندگی خود، نکرده!

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروز خود به اظهارات جان کری پرداخت.
کیهان خطاب به جان کری: خریتی که تو کردی، خود خر هم در طول تاریخ زندگی خود، نکرده!

خرید بک لینک

Comments are closed.