کودک‌تان از دستشویی رفتن فرار می‌کند؟

کودک‌تان از دستشویی رفتن فرار می‌کند؟
شاید شما هم در میان دوستان و اطرافیان خود دیده باشید کودکانی را که با گریه و جیغ و داد، کشان کشان توسط مادرشان به دستشویی راهنمایی می‌شوند!

کودک‌تان از دستشویی رفتن فرار می‌کند؟

شاید شما هم در میان دوستان و اطرافیان خود دیده باشید کودکانی را که با گریه و جیغ و داد، کشان کشان توسط مادرشان به دستشویی راهنمایی می‌شوند!
کودک‌تان از دستشویی رفتن فرار می‌کند؟

کیمیا دانلود

اسکای نیوز

Comments are closed.