کودتا علیه منصوریان،جانشینش آقای محبوب است

کودتا علیه منصوریان،جانشینش آقای محبوب است
کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین استقلال افشا کرده که علیه علیرضا منصوریان کودتاه شده است.

کودتا علیه منصوریان،جانشینش آقای محبوب است

کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین استقلال افشا کرده که علیه علیرضا منصوریان کودتاه شده است.
کودتا علیه منصوریان،جانشینش آقای محبوب است

کرمان نیوز

Comments are closed.