کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد

کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد
عضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از انتخاب مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس این شورا خبر داد.

کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد

عضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از انتخاب مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس این شورا خبر داد.
کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد

دانلود آهنگ آذری

Comments are closed.