کشف 2 جسد مقابل عکاسی

کشف 2 جسد مقابل عکاسی
اوایل خرداد سال 92 در خانه در حال بررسی چند پرونده بودم که صدای زنگ تلفن همراهم بلند شد. یکی از افسران جنایی پلیس آگاهی شهرستان شهریار در غرب استان تهران بود که از تیراندازی مرگباری مقابل یک مغازه عکاسی در اندیشه خبر داد. زن و مردی با شلیک گلوله به قتل رسیده بودند.

کشف 2 جسد مقابل عکاسی

اوایل خرداد سال 92 در خانه در حال بررسی چند پرونده بودم که صدای زنگ تلفن همراهم بلند شد. یکی از افسران جنایی پلیس آگاهی شهرستان شهریار در غرب استان تهران بود که از تیراندازی مرگباری مقابل یک مغازه عکاسی در اندیشه خبر داد. زن و مردی با شلیک گلوله به قتل رسیده بودند.
کشف 2 جسد مقابل عکاسی

موسیقی

Comments are closed.