کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت

کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت
اخیرا گزارش های منتشر شده که محققان فعال در زمینه کیفیت و سلامتی هوا در کالیفرنیا آمریکا، متوجه استفاده یک نرم افزار مخصوص در جعبه دنده های خودکار شرکت آئودی شده اند که به صورت غیر واقعی میزان مصرف سوخت را کمتر از حد واقعی آن نشان می دهد.

کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت

اخیرا گزارش های منتشر شده که محققان فعال در زمینه کیفیت و سلامتی هوا در کالیفرنیا آمریکا، متوجه استفاده یک نرم افزار مخصوص در جعبه دنده های خودکار شرکت آئودی شده اند که به صورت غیر واقعی میزان مصرف سوخت را کمتر از حد واقعی آن نشان می دهد.
کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت

دانلود تلگرام

Comments are closed.