چند اشتباه صداوسیما در روزهای المپیک ریو

چند اشتباه صداوسیما در روزهای المپیک ریو
تمام ورزشكاران ایران در تاریخ جمعاً 18 مدال طلا گرفته‌اند، در حالی كه مایكل فلپس شناگر آمریكایی به تنهایی تا به حال 23 طلا در ادوار مختلف المپیك كسب كرده است! آیا این باید به آن معنا باشد كه فلپس آمریكایی از مرحوم تختی و امامعلی حبیبی و سایر ستاره‌های تاریخ ورزش این مملكت غیورتر است؟ آیا اصلا می‌شود با این مبنا جلو رفت؟

چند اشتباه صداوسیما در روزهای المپیک ریو

تمام ورزشكاران ایران در تاریخ جمعاً 18 مدال طلا گرفته‌اند، در حالی كه مایكل فلپس شناگر آمریكایی به تنهایی تا به حال 23 طلا در ادوار مختلف المپیك كسب كرده است! آیا این باید به آن معنا باشد كه فلپس آمریكایی از مرحوم تختی و امامعلی حبیبی و سایر ستاره‌های تاریخ ورزش این مملكت غیورتر است؟ آیا اصلا می‌شود با این مبنا جلو رفت؟
چند اشتباه صداوسیما در روزهای المپیک ریو

موسیقی

Comments are closed.