چشم‌انداز اعتباری چین منفی شد

موسسه اعتبارسنجی مودیز، چشم‌انداز بدهی دولت چین را از قلمرو «باثبات» به قلمرو «منفی» تنزل داد.

خرید غذا

کانون نماز

Comments are closed.