چرا باید آبلیمو را با آب سرد مخلوط کرد؟!

چرا باید آبلیمو را با آب سرد مخلوط کرد؟!
آب لیموی طبیعی را با آب سرد مخلوط کنید و از ریختن آن در چای داغ و …بپرهیزید.

چرا باید آبلیمو را با آب سرد مخلوط کرد؟!

آب لیموی طبیعی را با آب سرد مخلوط کنید و از ریختن آن در چای داغ و …بپرهیزید.
چرا باید آبلیمو را با آب سرد مخلوط کرد؟!

لردگان

Comments are closed.