پیام اینستاگرامی کلینتون بعد از رای دادن

پیام اینستاگرامی کلینتون بعد از رای دادن
هیلاری کلینتون بعد از انداختن رای خود به صندوق رای در پیامی اینستاگرامی نوشت: روز انتخابات مبارک!

پیام اینستاگرامی کلینتون بعد از رای دادن

هیلاری کلینتون بعد از انداختن رای خود به صندوق رای در پیامی اینستاگرامی نوشت: روز انتخابات مبارک!
پیام اینستاگرامی کلینتون بعد از رای دادن

تلگرام نارنجی

Comments are closed.