پوشش غربالگری شنوایی امسال به 90 درصد می‌رسد

پوشش غربالگری شنوایی امسال به 90 درصد می‌رسد
طی یک دهه اخیر که طرح غربالگری شنوایی توسط سازمان بهزیستی در کشور اجرا می شود، بیش از 15 هزار کودک ناشنوا ، “شنوا” شده و درحال حاضر این سازمان با حمایت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی متعهد شده است تا پوشش غربالگری شنوایی را در سال 95 به بیش از 90 درصد برساند.

پوشش غربالگری شنوایی امسال به 90 درصد می‌رسد

طی یک دهه اخیر که طرح غربالگری شنوایی توسط سازمان بهزیستی در کشور اجرا می شود، بیش از 15 هزار کودک ناشنوا ، “شنوا” شده و درحال حاضر این سازمان با حمایت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی متعهد شده است تا پوشش غربالگری شنوایی را در سال 95 به بیش از 90 درصد برساند.
پوشش غربالگری شنوایی امسال به 90 درصد می‌رسد

عکس های داغ جدید

دانلود نرم افزار

Comments are closed.