پزشک آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد الکل نداریم/ مصرف الکل در ایران از کشورهای منطقه امرو کمتر است

پزشک آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد الکل نداریم/ مصرف الکل در ایران از کشورهای منطقه امرو کمتر است
یک کارشناس درمان معتادان و پزشک ترک اعتیاد گفت: پزشک و درمانگر آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد به الکل نداریم.

پزشک آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد الکل نداریم/ مصرف الکل در ایران از کشورهای منطقه امرو کمتر است

یک کارشناس درمان معتادان و پزشک ترک اعتیاد گفت: پزشک و درمانگر آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد به الکل نداریم.
پزشک آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد الکل نداریم/ مصرف الکل در ایران از کشورهای منطقه امرو کمتر است

دانلود فیلم جدید

Comments are closed.