پرسپولیس میلیاردی شد

اسپانسر پرسپولیس در ادامه کارهای اقتصادی خود در مرحله جدید مبلغ 13 میلیارد تومان به حساب پرسپولیس واریز کرد.

world press news

ابزار رسانه

Comments are closed.