پرده‌برداری بیک‌زاده از قیچی برگردانی که از طارمی خورد!

پرده‌برداری بیک‌زاده از قیچی برگردانی که از طارمی خورد!
هاشم می گوید داور می توانست خطای مهاجم پرسپولیس را روی او بگیرد.

پرده‌برداری بیک‌زاده از قیچی برگردانی که از طارمی خورد!

هاشم می گوید داور می توانست خطای مهاجم پرسپولیس را روی او بگیرد.
پرده‌برداری بیک‌زاده از قیچی برگردانی که از طارمی خورد!

اخبار دنیای دیجیتال

Comments are closed.