پدر استقلال: هیچ وقت از باخت پرسپولیس خوشحال نشوید

پدر استقلال: هیچ وقت از باخت پرسپولیس خوشحال نشوید
تدارکات چی قدیمی استقلال گفت: «هر روز می نشستیم با هم نان و پنیر می خوردیم. او جدا از این پیتزا هم خیلی دوست داشت اما هیچ وقت با نوشابه نمی خورد.»

پدر استقلال: هیچ وقت از باخت پرسپولیس خوشحال نشوید

تدارکات چی قدیمی استقلال گفت: «هر روز می نشستیم با هم نان و پنیر می خوردیم. او جدا از این پیتزا هم خیلی دوست داشت اما هیچ وقت با نوشابه نمی خورد.»
پدر استقلال: هیچ وقت از باخت پرسپولیس خوشحال نشوید

دانلود تلگرام

Comments are closed.