وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهد

وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهد
رحمانی‌فضلی وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس در جلسه کمیسیون حاضر می‌شود.

وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهد

رحمانی‌فضلی وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس در جلسه کمیسیون حاضر می‌شود.
وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهد

عکس های جدید

Comments are closed.