وزارت بهداشت: 30 درصد مردم ایران گرسنه اند

وزارت بهداشت: 30 درصد مردم ایران گرسنه اند
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تائید می کند.

وزارت بهداشت: 30 درصد مردم ایران گرسنه اند

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تائید می کند.
وزارت بهداشت: 30 درصد مردم ایران گرسنه اند

استخدام

Comments are closed.