وزارت اطلاعات در نظرسنجی مهرماه امسال، جایگاه سوم را بین مردم کسب کرد

وزارت اطلاعات در نظرسنجی مهرماه امسال، جایگاه سوم را بین مردم کسب کرد
وزیر اطلاعات با بیان اینکه مسئولیت نباید طعمه ای در دستان افراد باشد، گفت: مسئولیت نزد مدیران امانت است و در این راستا باید ادای حق کنیم.

وزارت اطلاعات در نظرسنجی مهرماه امسال، جایگاه سوم را بین مردم کسب کرد

وزیر اطلاعات با بیان اینکه مسئولیت نباید طعمه ای در دستان افراد باشد، گفت: مسئولیت نزد مدیران امانت است و در این راستا باید ادای حق کنیم.
وزارت اطلاعات در نظرسنجی مهرماه امسال، جایگاه سوم را بین مردم کسب کرد

Comments are closed.