ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار

ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر، یک میلیون و ۵۰۰ هزار جوان آماده به کار وارد بازار کار کشور شده است.

ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار

دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر، یک میلیون و ۵۰۰ هزار جوان آماده به کار وارد بازار کار کشور شده است.
ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار

90ورزشی

Comments are closed.