ورود زائران ایرانی به خاک عراق شتاب گرفت

ورود زائران ایرانی به خاک عراق شتاب گرفت
مقام های استان های مرزی واسط و بصره شنبه شب از شتاب گرفتن ورود زائران ایرانی اربعین حسینی به خاک عراق ، در روزهای جمعه و شنبه خبر دادند.

ورود زائران ایرانی به خاک عراق شتاب گرفت

مقام های استان های مرزی واسط و بصره شنبه شب از شتاب گرفتن ورود زائران ایرانی اربعین حسینی به خاک عراق ، در روزهای جمعه و شنبه خبر دادند.
ورود زائران ایرانی به خاک عراق شتاب گرفت

Comments are closed.