ورزش کردن زیر آفتاب سوزان خطرناک است؟

ورزش کردن زیر آفتاب سوزان خطرناک است؟
ورزش کردن زیر آفتاب سوزان می تواند خطرناک باشد. با گرم شدن هوا باید تغییراتی در ورزش خود ایجاد کنید تا دچار مشکلاتی نظیر گرمازدگی، سنکوپ گرما، گرفتگی عضلات بر اثر گرما و یا حتی سکته نشوید.

ورزش کردن زیر آفتاب سوزان خطرناک است؟

ورزش کردن زیر آفتاب سوزان می تواند خطرناک باشد. با گرم شدن هوا باید تغییراتی در ورزش خود ایجاد کنید تا دچار مشکلاتی نظیر گرمازدگی، سنکوپ گرما، گرفتگی عضلات بر اثر گرما و یا حتی سکته نشوید.
ورزش کردن زیر آفتاب سوزان خطرناک است؟

عرفان دینی

Comments are closed.